Pháp môn niệm Phật mọi người đều nên tu trì..

Pháp môn niệm Phật mọi người đều nên tu trì, hãy nên cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính , chồng kính trọng vợ, vợ phục tùng chồng. Là hiền nhân trong cõi đời , là đệ tử Phật trong đạo xuất thế. Dùng những điều ấy để dạy người , phải rất chú trọng lấy thân làm gương thì mới có thể làm cho người khác sanh lòng tin . Ấy gọi là : ” Dùng lời lẽ để dạy sẽ bị tranh cãi ; dùng thân để dạy mọi người sẽ thuận theo “. Bất luận tại gia hay xuất gia đều phải nên như thế , đừng nên bàn huyền nói diệu . Dẫu có thể bàn nói thì cũng phải giẫm chân trên thực tế . Chỉ có thể bàn nói , chứ không hưởng dùng được thì cũng giống như bánh vẽ , chẳng thể đỡ đói được đâu ! Tu Phật pháp giống như ăn, phải không đói mới hay! Trong Tịnh Độ Thi của Thiền Sư Sở Thạch đời Minh có đoạn :
Tây phương hữu lộ thiểu nhân đăng
Nhất cú Di Đà tối thượng thặng
Bả thủ lao tha , hành bất đắc
Đản đương tự khẳng nãi tương ưng
( Tây Phương có nẻo nào ai bước
Di Đà thánh hiệu tối thượng thừa
Nắm tay lôi đi chẳng chịu theo
Riêng ai tự chịu mới đi được .)
– Trích lục từ : Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên , Quyển 4.