Phân Ưu Sư Cô Thanh Đức

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành kính phân ưu,
Nhận được tin buồn thân mẫu của gđ Đh Vân, Quỳnh là

Sư Cô Thanh Đức đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch lúc 00h05 phút ngày 06.06.Đinh Dậu tại Việt Nam.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thay mặt Tăng Ni Phật Tử Khuông Việt – Liên Hoa thành kính phân ưu cùng gia đình.

Nguyện cầu chơn linh Sư Cô Cao Đăng Phật Quốc.


Tin Khác