Nếu Chúng Ta Không Tu Tập Ngay Bây Giờ…

NẾU CHÚNG TA KHÔNG TU TẬP NGAY BÂY GIỜ – NHỮNG NGHIỆP TẠO RA TRONG QUÁ KHỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÀN LỤI

Nói chung thì sự đau khổ luôn tồn tại. Trong chừng mực nào đó, người ta phải gặp những nghiệp quả xấu mà mình đã tạo ra trong quá khứ qua thân, khẩu, ý; mà ngay bản chất của con người cũng là đau khổ. Theo quan điểm của tôi, không chỉ có một mà còn có nhiều nhân tố khác nhau tác động. Trên quan điểm thực thể gây ra đau khổ, thì như tôi đã nói, nếu nó có thể sửa chữa được thì không việc gì phải lo nghĩ. Nếu không thể sửa đổi được thì lo nghĩ cũng không ích lợi gì. Trên quan điểm nhân quả thì đau khổ là hậu quả của ác nghiệp do chính mình tạo ra trong quá khứ chứ không phải do ai khác. Những nghiệp xấu này không bao giờ tàn lụi nếu mình không tu tập ngay từ bây giờ.

 Đức Dalai Lama XIV


Bài Cùng Thể Loại