Đại Sư Liên Trì Khai Thị

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ KHAI THỊ?

?Người học Phật, không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chơn chất.

?Người cư sĩ tại gia niệm Phật, không nhất định phải mặc y phục như tu sĩ, mà chỉ cần búi tóc gọn gàn, mặc thường phục là được.

?Người niệm Phật không nhất định phải gõ mõ hay đánh trống, nếu ưa thích sự tĩnh lặng thì có thể tự niệm Phật trong sự yên tịnh.

?Người niệm Phật không nhất định phải tạo thành hội đoàn đông đảo, nếu e ngại việc ấy thì có thể tự đóng cửa niệm Phật.

?Người niệm Phật không nhất thiết phải vào chùa nghe kinh, nếu biết chữ thì có thể tự y theo giáo pháp mà niệm Phật.

?Người ngàn năm đốt hương cúng Phật, không bằng người ngồi an tịnh trong nhà niệm Phật.

?Người cung phụng tà sư không bằng người hiếu dưỡng cha mẹ mà niệm Phật.

?Người kết giao bè bạn ác không bằng người ở một mình nơi thanh tịnh niệm Phật.

?Người gởi tiền ngân hàng để lo cho cuộc sống tương lai, không bằng người hiện tại làm phước, niệm Phật.

?Người ôm giữ trong lòng những tâm nguyện nhơ bẩn, không bằng người sám hối, niệm Phật.

?Người học tập thơ văn ngoại đạo, chẳng bằng người không biết một chữ mà niệm Phật.

?Kẻ vô tri vọng luận thiền lý, chẳng bằng người hết lòng trì giới, niệm Phật.

?Kẻ mong cầu thần thông yêu quỉ, chẳng bằng người chánh tín nhân quả mà niệm Phật.

NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH
CHÚNG SANH AN LẠC
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Bài Cùng Thể Loại