Đại Sư Liên Trì Khai Thị

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ KHAI THỊ🙏

💥Người học Phật, không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chơn chất.

💥Người cư sĩ tại gia niệm Phật, không nhất định phải mặc y phục như tu sĩ, mà chỉ cần búi tóc gọn gàn, mặc thường phục là được.

💥Người niệm Phật không nhất định phải gõ mõ hay đánh trống, nếu ưa thích sự tĩnh lặng thì có thể tự niệm Phật trong sự yên tịnh.

💥Người niệm Phật không nhất định phải tạo thành hội đoàn đông đảo, nếu e ngại việc ấy thì có thể tự đóng cửa niệm Phật.

💥Người niệm Phật không nhất thiết phải vào chùa nghe kinh, nếu biết chữ thì có thể tự y theo giáo pháp mà niệm Phật.

💥Người ngàn năm đốt hương cúng Phật, không bằng người ngồi an tịnh trong nhà niệm Phật.

💥Người cung phụng tà sư không bằng người hiếu dưỡng cha mẹ mà niệm Phật.

💥Người kết giao bè bạn ác không bằng người ở một mình nơi thanh tịnh niệm Phật.

💥Người gởi tiền ngân hàng để lo cho cuộc sống tương lai, không bằng người hiện tại làm phước, niệm Phật.

💥Người ôm giữ trong lòng những tâm nguyện nhơ bẩn, không bằng người sám hối, niệm Phật.

💥Người học tập thơ văn ngoại đạo, chẳng bằng người không biết một chữ mà niệm Phật.

💥Kẻ vô tri vọng luận thiền lý, chẳng bằng người hết lòng trì giới, niệm Phật.

💥Kẻ mong cầu thần thông yêu quỉ, chẳng bằng người chánh tín nhân quả mà niệm Phật.

NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH
CHÚNG SANH AN LẠC
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Bài Cùng Thể Loại