Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn

Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà

Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà

Thích Tâm Mãn

(chuaminhthanh.com)Chùa Đông Lâm núi Lô sơn là Tổ đình của Tịnh Độ Tông do ngài Huệ Viễn Tổ sư khai sơn, được xưng là Thiên Hạ Tịnh Độ Tông Đệ Nhất Đạo Tràng, nghiêm trì giới luật, hành trì niệm Phật, truyền bá pháp môn Tịnh Độ khắp các vùng miền của Đông độ, có sự ảnh hưởng và truyền bá của Phật Giáo Bắc Truyền, Tổ đình Đông Lâm nơi sinh ra các bậc Tịnh Độ tông Đại sư, nơi tạo nhân duyên thù thắng cho không biết bao nhiêu hành giả tu pháp môn niệm Phật được vãng sanh về cảnh giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà, nay đạo tràng Tịnh Độ, Tổ đình niệm Phật phát nguyện khởi kiến kim thân của Đức Phật A Di Đà, thể hiện đại nguyện tiếp độ chúng sanh của Vô Lượng Thọ Phật, nói lên sự hưng long của Tịnh Độ đạo tràng, sự hoan hỷ của nhơn thiên.

Chùa Đông Lâm ở núi Lô Sơn, khai sơn vào đời nhà Tấn, hưng thạnh vào đời Đường là Tổ đình của Tịnh Độ tông, được xây dựng rất là quy mô và hoành tráng, ngay trong bích họa của động Đôn Hoàng cũng còn tranh vẽ về chùa Đông Lâm, Tịnh Độ tự viện hoa lệ trang nghiêm.

Công trình Tượng Đại Phật A Di Đà tại chùa Đông Lâm được xây dựng là do sự phát nguyện của Hòa Thượng Quả Nhất, trụ trì chùa Đông Lâm chuẩn bị trong hơn 10 năm, nhưng đến đời trụ trì kế tiếp là Truyền Ấn Đại Hòa Thượng mới đủ duyên để thực hiện và Đại An pháp sư là người đại diện để thực hiện công trình này, vào ngày đại lễ Phật Đản mồng 8 tháng 4 năm 2007 chánh thức tiến hành khởi công quyên góp để xây dựng đại Phật tượng A Di Đà tại Đông Lâm Tổ Đình.

Đại Phật được tôn tạo theo ý niệm một trong ba thân của Phật. Phật có Ba thân: Pháp thân, Hóa thân, Ứng hóa thân. Pháp thân vô tướng, thể biến khắp hư không, cùng hết thảy các pháp mà thành tựu, không có hình tướng nhất định. Báo thân hữu tướng, ứng theo phước báo của chư Phật mà hiện diệu tướng đoan nghiêm, thanh tịnh thù thắng. Ứng thân tức là tùy theo căn cơ của chúng sanh để hiện tướng, tướng này có thỉ có chung, không thường hằng trụ trên thế gian, vì vậy chúng sanh vì muốn chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, tu hành theo Phật.

Quán Vô Lượng Thọ Kinh dạy: “Vì do quán thân Phật, nên thấy được Phật tâm. Phật tâm là đại từ bi, lấy vô duyên từ mà nhiếp hết thảy chúng sanh”. Đông Lâm tổ đình vì muốn hết thảy chúng sanh có thể thấy được thân tướng trang nghiêm quang minh của Đức Phật A Di Đà, sanh tâm tín ngưỡng niệm Phật, cầu sanh an dưỡng, tu thành chánh giác nên phát tâm tạo dựng bảo tượng Đại Phật A Di Đà.

Theo 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, từ bi vô lượng tiếp độ chúng sanh, nên thân tượng Đức Phật A DI Đà cao 48m, vì tính vĩnh cửu với thời gian nên tượng Đức Phật được tạo bằng đồng, ngày xưa Tổ sư Tịnh Độ là ngài Thiện Đạo tổ sư, vâng lệnh Võ Tắc Thiên hoàng đế giám sát thi công tượng Lô Xá Na Phật tại Thạch Quật Long Môn, trải qua 1000 năm đến nay vẫn còn có thể chiêu cảm chúng sanh đến chiêm ngưỡng Báo thân của Phật, phát tâm tu hành, vì vậy theo tâm nguyện của các bậc Tôn đức, nương theo diện tướng của đại Phật ở Long Môn để tạo diện tướng của Phật A Di Đà tại Tổ đình Đông Lâm, nối truyền ý chí của Ngài Thiện Đạo, Tịnh  Độ Tổ sư và tiếp nối công đức vô lượng của Báo thân Lô Xá Na Phật.

Tâm nguyện xây dựng Đại Phật A Di Đà tại Tổ đình Tịnh độ Đông Lâm là muốn kiến lập cảnh giới cực lạc tại nhân gian, làm cơ sở để tiếp dẫn mọi người gieo duyên với pháp môn Tịnh Độ và đồng thời biểu thị sự trùng hưng của Tịnh Độ đạo tràng. Vì nói lên ý nghĩa “A Di Đà Phật thân kim sắc”, Pháp sư Đại An phát nguyện hóa duyên 48kg vàng để vào trong đồng đúc tượng Phật và dùng vàng mạ tượng để đại tượng được tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Thể hiện thân vàng của Đức Phật, khiến cho chúng sanh khi chiêm ngưỡng tượng Phật phát đại tâm tu hành niệm Phật, vãng sanh về cảnh giới của Phật.

Đông Lâm Đại Phật Tịnh Độ Uyển vị trí nằm ở lưng chừng núi Lô Sơn, xung quanh có quần sơn bao bọc, sơn thủy tương liên, phong thủy đủ tính chất tu hành an dưỡng, núi sông trọn ý Di Đà thánh thành, Tịnh Độ thánh cư đạo tràng, tứ chúng triều sơn lễ thánh tu hành, cảnh giới Cực Lạc ở nhân gian, bồng lai tiên cảnh ở trần thế.

Công trình Đông Lâm Đại Phật Tịnh Độ Uyển gồm có các công trình kiến trúc chính như Sơn Môn, Điện tôn thờ Đức Phật Thích Ca, cột đá Kinh Tràng, Tam Thánh Điện, Quán Phật Các, Phi Hồng Kiều, Bái Phật Đài, Đại Phật Đài.

Sơn Môn là vị trí kiến trúc đầu tiên của khuôn viên Tịnh Độ Uyển, nằm ở hướng Nam, xây dựng theo lối kiến trúc Điểu đầu môn của đời Đường, trước cổng có bức bình phong làm biên giới cho khu Tịnh Uyển, bên cạnh là bãi đậu xe. Phía trong cổng sơn môn là hồ nước rồi đến lầu các được xây dựng theo lối ngọ môn của Kinh thành Bắc Kinh, thể hiện tính đình viện Bát công đức của phong cách kiến trúc Tịnh Độ đời Đường, trong quần thể này là cổng thứ hai thường gọi là Thiên Vương Điện tôn trí Tứ Thiên Vương, Hộ Pháp Thần và Bồ Tát Di Lặc.

Điện Thích Ca được xây dựng phía sau của điện Thiên Vương, hình dáng kiến trúc là hiết sơn đảnh, quy cách cao nhất của kiến trúc theo quy chế kiến trúc truyền thống, là tiền điện của khu kiến trúc chính của Tịnh Độ Uyển.

Kinh Tràng được đặt phía sau điện Thích Ca làm tiền cảnh cho điện Tam Thánh, điện Tam Thánh là điện chánh của Tịnh Độ Uyển, được xây dưng ở khu đất cao nhất trong quần thể kiến trúc, tôn trí tôn tượng Tây Phương Tam Thánh: Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, hai bên có hai điện phối trí được nối với hai dãy trường lang tạo thành phong cách Tịnh Độ đình viện đời Đường rất là rõ nét.

Quán Phật Các nằm ở vi trí trên đường đi đến địa điểm tôn trí đại Phật, đứng trên các này nhìn về phía trước có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh kiến trúc của Tịnh Độ Uyển, nhìn về phía sau có thể chiêm ngưỡng Đại Phật A Di Đà.

Phi Hồng Kiều là cầu có hình dạng như ngũ sắc cầu vồng, được sơn màu đỏ, đây là phong cảnh cầu đặc trưng của đời Đường nối liền Quán Phật Các và Bái Phật Đài. Bái Phật Đài là khoảng đài rộng bằng phẳng trước Đại Phật nơi để tín chúng đảnh lễ Kim thân Đại Phật A Di Đà.

Đại Phật Đài là nơi tôn trí bảo tượng Đông Lâm Đại Phật, Đại Phật cao ba lớp được làm bằng Hán Bạch Ngọc mỗi tầng đều có lan can bao quanh, tín chúng khi lễ Phật có thể đi kinh hành nhiễu xung quanh Phật tượng trên Phật đài. Trên Phật đài có tôn trí hình tượng của tám vị Bồ Tát. Phía trên Đại Phật Đài là Kim Cang bảo tọa nơi tôn trí bảo tượng Kim thân Đức Phật A Di Đà cao 48m, được làm bằng đồng mạ vàng, tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh thù thắng, khi chiêm ngưỡng đức tướng của Ngài như được tận mắt nhìn thấy Ngài nơi miền Cực Lạc, khi vào Tịnh Độ Uyển, như thật thấy mình được sống trong thế giới an dưỡng thật là vi diệu tối thắng trang nghiêm, không thể nghĩ bàn.

Quần thể kiến trúc của Đại Phật Tịnh Độ Uyển và tôn tượng Đại Phật A Di Đà tại Tổ đình Đông Lâm núi Lô Sơn được tôn trí trong quần thể kiến trúc Tịnh Độ tự viện, được phục chế nguyên bản của kiến trúc Tịnh Độ, quần thể kiến trúc này được mô phỏng theo lối kiến trúc truyền thống Phật Giáo đời nhà Đường của chùa Đông Lâm, được vẽ trên các bức bích họa trong các hang động ở Đôn Hoàng. Khi xây dựng xong Đại Phật Tịnh Độ Uyển sẽ là trung tâm tín ngưỡng, hoằng pháp, tu hành, giáo dục, an dưỡng, từ thiện, Phật Giáo lưu thông, Phật Giáo ấn phẩm .v.v…của Tịnh Độ Tông Phật GiáoTrung Hoa.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh công trình xây dựng Tịnh Độ Uyển và Đại Phật A Di Đà tại Tổ đình Đông Lâm – Trung Quốc: