BÌNH TĨNH MÀ SỐNG !

BÌNH TĨNH MÀ SỐNG !

– Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.

– Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

– Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

– Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

– Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

– Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

– Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.