Có bốn pháp làm nhơn gần cho Đại Niết Bàn:

Có bốn pháp làm nhơn gần cho Đại Niết Bàn:
1. Gần gũi bạn lành
2. Chuyên tâm nghe pháp
3. Chuyên niệm suy nghĩ
4. Đúng như pháp tu hành. Vì nếu chỉ nghe suông thì chẳng được Đại Niết Bàn, nên
phải có tu tập mới được Đại Niết Bàn. Thí như người bệnh tuy được Thầy thuốc nói cho nghe tên món thuốc, nhưng bệnh chưa thể lành, muốn bệnh lành trước phải uống thuốc.
Kinh Niết Bàn