Thánh đản Giám Trai Sứ Giả

Thánh đản Giám Trai Sứ Giả (23- tháng chạp)

Ngày 23 tháng 12 âm lịch là ngày Thánh Đản đức Giám Trai. Ngài là một vị Bồ Tát hóa hiện thân hình Khẩn Na La Vương. Ngài là một trong tám vị thần Hộ Pháp.

Giám Trai Sứ Giả
Hỏa bộ oai thần
Điều hòa trăm món hiến vị ngon
Tai hao mãi không xâm
Hộ mạng giúp thân
Tăng chúng luôn nhờ ân

– Việc thờ ông Giám ở nhà bếp nhằm để nhắc nhở mọi người rằng : Nhơn tu vạn hạnh. Mỗi người một chí nguyện, tu hành cốt là ở chỗ dụng tâm, không câu nệ ở việc làm cao hay thấp, sướng hay cực, mỗi người mỗi việc. Nếu chọn việc cao sang, sạch sẽ thì việc thấp xấu ai làm ?

– Việc làm có khác nhưng dụng tâm thì giống nhau. Cho dù việc làm vất vã đến đâu đi nữa mà làm với nhiệt tâm cần cù vì Phật Pháp, vì lợi tha, có dụng tâm Phật thì hạt giống giác ngộ, giải thoát hiện tiền. Hễ tinh tấn tu hành đúng Pháp, biết phụng sự Tam Bảo, lo cho Đại Chúng thì công đức vô biên. Nhất định sẽ thành tựu Đạo quả như Ngài Giám Trai