Chính Lễ Tưởng Niệm Hoà Thượng Thiền Sư Làng Mai

Chính Lễ Tưởng Niệm Hoà Thượng Thiền Sư Làng Mai
Hiệp Kỵ Chư Tổ Sư (đám giỗ)
Chủ nhật ngày 30/1-22 vào lúc 10g00

I. 1. Hoà Thượng PT Đạo Từ
2. Các hội đoàn đại biểu cảm từ

II. 1. Niệm hương bạch Phật
2. Tán Ngũ phần hương.
3. Tụng Bát Nhã
4. Cúng dường (ngọ)
5. Khoá lễ Nam Tông
6. Tungj ½ Quy Mạng
7. Tán bài Lễ tây phương
8. Tứ Hoằng thệ nguyện

III. 1. TT Trụ trì tán thán công đức
2. Lễ bái Chư tổ và giác linh
3. Cúng dường Trai Tăng
( 1. Hiếu đồ H.T Thích Tường Nguyện
2. Chúng Bồ Tát Giới)
3. H.L Nguyễn Đức Chiến
Sinh: 15.08.1956. Hưởng Thọ 66 tuổi. Đại hạng ngày 14.11.Tân Sửu
4. H.L Hồng Minh Ngộ Trần Hữu Phước
Sinh: 1930. Hưởng Thọ 90 tuổi. Đại hạng 15.11. Tân Sửu
5. Trai Chủ Nguyễn Trang

HOÀN MÃN