Người Thực Tu là…

Người thực tu là người luôn cứu xét tâm tính, nhân quả bên trong của mình. Trong Kinh Dược Sư được Đức Phật đề cập đến: Tham sân si sẽ hủy hoại mình, không đem hỷ lạc đến tha nhân. Có vị muốn cho tha nhân kính trọng, tôn quý mình và chứng tỏ mình là người tu hành nên đem việc trì giới, niệm Phật, đi Chùa làm bình phong. Việc làm như vậy là điên đảo, “vọng thượng gia vọng”.
Chúng ta phải tự quán sát tâm tính hàng ngày, xem niệm thiện nhiều hay ác nhiều. Đó mới chính là phương pháp tu hành. Bạn không nên đem tham sân si đi trì giới, đi niệm Phật, đi chứng tỏ mình là người có tu học.

Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại