Có Đệ Tử Hỏi Phật Rằng…

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy?
Phật rằng : “Ta tuy có sức thần thông , nhưng bốn điều vẫn không thể thực hiện được :

Điều 1 : Nhân quả không đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.

Điều 2 : Trí tuệ không thể cho, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu dưỡng.

Điều 3 : Diệu pháp không thể diễn tả , chân tướng vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu, chỉ có thể dựa vào thực chứng thôi.

Điều 4 : Không có duyên thì không thể độ, người đã không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói chúng ta chân thành chia sẻ ”

Nguồn cư sĩ


Bài Cùng Thể Loại