LHĐT – Thông Báo Pháp Hội Địa Tạng 19.09.2020

Nhân dịp lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát, kính mời quý Phật tử về Chùa dự Pháp Hội Địa Tạng thứ bảy ngày 19.09.2020
14g00: Tụng Kinh Địa Tạng
17g30: Dâng Hoa Cúng Dường
19g00: Thọ trai