Là Một Hành Giả Tu Tập..

Là một hành giả tu tập, chúng ta phải nương theo những lời giáo huấn thù thắng của Thầy Tổ, thông qua phương pháp quán về tánh không, về vô ngã để đối trị lại với phiền não, hoặc giả dùng kiến giải về mật tông để quán sát bản tính chân thật của phiền não. Lúc phiền não sinh khởi mãnh liệt, hãy dùng nhiều phương pháp để hóa giải và không làm cho phiền não sinh khởi, điều này rất quan thiết.

Kì thật, cái gọi là phiền não, nó chỉ là huyễn hóa mà thôi. Trong “Huyễn Sư Thỉnh Vấn Khinh” phẩm “Đại Viên Mãn Thiền Định Hưu Tức” nói “Chúng sinh là một nghiệp lực huyễn hóa, mà huyễn hóa này nương theo huyễn hóa của Phật Pháp tiến hành tàn phá, thì chung cục hiển hiện trí huệ huyễn hóa – đó là quả vị Phật Đà.”

Thế nên chúng ta phải chân thật quán sát bản thể của phiền não. Y theo ” Đại Bát Nhã Kinh” Đức Phật cũng giảng dạy như vậy. Lấy như mộng như huyễn để khéo léo tiến hành đối trị huyễn phiền não. Hoặc giả hành giả có thể áp dụng quan điểm phương cách tu hành của “Câu Xá Luận” để tiêu trừ phiền não cũng được.

” Nhập Hành Luận Giảng Ký”


Bài Cùng Thể Loại