Kính Lễ Tăng Chúng

KÍNH LỄ TĂNG CHÚNG

Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng nói với đại sư Huyền Trang:
Ta rất muốn cúng dường tăng chúng, nhưng nghe nói ngày nay phần lớn người xuất gia đều không chịu tu hành. Vậy nên thế nào?

Đại sư Huyền Trang đáp:
Côn Sơn tuy sinh ra ngọc nhưng cũng chứa cả bùn cát, Lệ Thuỷ tuy sinh ra vàng nhưng cũng đầy đá sỏi. Tượng La hán nặn từ bùn, khắc từ gỗ, cung kính với tượng đó còn có phước báo. Tượng Phật đúc từ đồng sắt, phá huỷ tượng còn bị trừng phạt. Con rồng đắp từ bùn đất, tuy không thể làm mưa nhưng khi cầu mưa vẫn cần đến nó.

Tăng chúng không hẳn có thể mang phước lại cho người nhưng muốn tu phước vẫn cần phải kính lễ tăng chúng. Điều quan trọng là việc cúng dường có làm cho người phát khởi lòng từ thiện tôn quý hay không.

Đường Thái Tông chợt đại ngộ:
 Sau này bất luận gặp phải tăng chúng thế nào ta nhất định sẽ dùng thái độ kính lễ chư Phật để kính lễ họ.
Sự lĩnh ngộ của Đường Thái Tông cũng đáng để các Phật tử ngày nay suy ngẫm

Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại