Cúng Dường Đúc Đại Hồng Chuông cho Liên Hoa Đạo Tràng

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,

“Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm”. Để quý đạo hữu cùng góp chung công đức đó nên Liên Hoa Đạo Tràng đang đúc 1 Đại Hồng Chung nặng 900 kg, kinh phí khoảng 25,000 us. Chúng tôi thiết nghĩ Phật sự trọng đại này nhờ sự gia hộ của Tam Bảo cũng như Long Thiên Thánh Chúng, cũng như sự hoan hỷ trợ duyên cúng dường của quý đạo hữu Phật tử gần xa, để Phật sự này sớm hoàn thành. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến.

Kính

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Tin Khác