Sa môn Thích Ðạo Xước soạn Chứng nghĩa: Hòa Thượng Thích Ðỗng Minh Chuyển ngữ: Như Hòa 1- Dẫn nhập Ngài Ðạo Xước là một vị cao tăng sống vào đời Ðường (562-645), người Vấn Thủy, Tinh Châu (huyện Thái …

An Lạc Tập Read more »

  Trước tác: Bồ-Tát Tối-Thắng-Tử Hán dịch: Tam-Tạng Pháp-Sư Huyền-Trang Việt dịch: Thích-Tâm-Châu —o0o— Tổ-Ðình Từ-Quang 2176 Ontario East Montreal, Quebec H2K 1V6   SƯ ÐỊA LUẬN THÍCH[1] Trước-tác: Bồ-Tát Tối-Thắng-Tử[2] Hán-dịch: Tam-tạng Pháp-Dư Huyền-Trang[3] Việt-dịch: Thích-Tâm-Châu Kính lễ Thiên …

DU GIÀ SƯ ÐỊA LUẬN – Thích-Tâm-Châu Read more »