Thông Báo – Lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử,

Nhân mùa Lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Kính mời quý Đạo Hữu về Liên Hoa Đạo Tràng trì tụng chọn bộ Kinh Địa Tạng thứ bảy ngày 07.09.2019.

Chương trình như sau:
16g00 – 18g15: Trì Kinh Địa Tạng
18g20 : Cúng đèn
18g45: Thọ trai.

Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng.