Tag: Luật Tạng

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

TN. Nguyên Liên dịch Phật giáo có hệ thống học thuyết luân lý đạo đức cho chính mình. Trong quá trình sáng lập truyền bá và phát triển Phật giáo, đạo đức Phật giáo dần dần hình thành và hoàn

Tagged with:

So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo

Dưới đây là bảng tóm tắt so sánh các bộ Luật Tỳ-kheo hiện đang lưu hành: Tỳ-kheo giới: Phân loại Luật Pali (1) Luật Tứ Phần (2) Luật Thập Tụng (3) Luật Ngũ Phần (4) Luật Tăng Kỳ (5) Luật

Tagged with:

Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia

HT.Thích Trí Thủ TỰA Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ

Tagged with:

Giới Học

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải

Tagged with:

TÌM HIỂU VỀ GIỚI LUẬT (SÌLA)TRONG PHẬT GIÁO

Theo quan điểm Phật Giáo, trong tất cả loại hữu tình chúng sanh, con người luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm linh (tu tập); vì thế, mục đích của Phật Giáo là nhắm vào

Tagged with:

Giới luật công truyền hay bí truyền?

Thích Phước Sơn Trong lời phàm lệ của quyển Tứ phần giới bổn như thích, Luật sư Hoằng Tán (1611-1685) nói: “Tam thế chư Phật câu thuyết Kinh-Luật-Luận tam tạng Thánh giáo. Kinh luận nhị tạng hàm thông tại gia,

Tagged with:

Công dụng của Giới đức

Giới thiệu: Tỳ kheo Thanissaro là một tu sĩ người Mỹ, viện chủ thiền viện Metta (Từ bi), bang California, Hoa Kỳ. Đức Phật được ví như một vị lương y, chữa bệnh tâm linh cho loài người. Con đường

Tagged with:

Công Đức Trì Giới

  Như chúng ta đã biết, đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật khi các pháp hữu lậu phát sinh trong tăng đoàn. Các thầy Tỳ kheo dần dà sống xa rời tinh thần giải thoát, bị lôi

Tagged with:

Sự Tích Giới luật

Thích Nữ Trí Hải soạn dịch Mục lục Lời Tri Ân Dẫn Nhập: Ngũ Thiên Thất Tụ. Phần Một: Sự Tích Tám Tội Khí. Phần Hai: Sự Tích 17 Pháp Tăng Tàn. Phần Ba: Sự Tích 30 Pháp Xả Đọa.

Tagged with:
Top