Những Ngày Lễ Trong Năm 2020 – Canh Tý

Chương Trình Sinh Hoạt
Chủ nhật 27.09.2020 tại Liên Hoa Đạo Tràng
10g30: Lễ Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai

Thứ 4 ngày 30.09 (14.08.Canh Tý) tại Liên Hoa Đạo Tràng
17g30: Sám Hối
19g00: Thọ Trai

Thứ bảy ngày 03.10 tại Liên Hoa Đạo Tràng
Huân Tu Tịnh Độ
15g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
17g30: Tụng Kinh
19g00: Thọ trai

Chủ nhật 04.10.2020 tại Liên Hoa Đạo Tràng
10g30: Lễ Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai

Ngày 09 đến ngày 11 tháng 10
Khóa konfirmasjon Phật Giáo có chương trình riêng
Chủ nhật 11.10.2020 tại Liên Hoa Đạo Tràng
10g30: Lễ Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai

Những Ngày Lễ Trong Năm 2020 – Canh Tý

Tháng 01

Từ ngày 06 đến ngày 20 Kiết Đông – Liên Hoa
Ngày 18 – Lễ hiệp kỵ – Tất Niên- Liên Hoa
Ngày 19 Cây Mùa Xuân Canh Tý 2020 Trường Việt Ngữ Khuông Việt
Thứ sáu ngày 24 Lễ Đón Giao Thừa tại Liên Hoa
Chủ Nhật ngày 26 Lễ Phật Đầu Năm – Chùa Pháp Vũ

Tháng 02
Thứ Bảy ngày 01 – Lễ Phật Đầu Năm – Chi Hội Telemark
Thứ Bảy ngày 02 – Hội Xuân – Rằm Tháng Giêng Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ Bảy ngày 15 – Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Hedmark
Thứ Bảy, ngày 15 – Lễ Thượng Nguyên Chi Hội – Chùa Phước An
Chủ Nhật ngày 16 – Lễ Thượng Nguyên Chùa Phước Huệ
Thứ Bảy ngày 29 – Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Aust Agder

Tháng 03
Ngày 07, 08 Lễ Vía Quan Thế Âm – Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 14, 15 Thọ Bát Quan Trai Chi Hội Telemark

Tháng 04
Từ ngày 06 đến ngày 12 KTHPP Mùa Xuân Chùa Phước An.
Từ ngày 14 đến 22 Khóa Học Tỳ Kheo Chùa Phước An.
Ngày 25, 26 Thọ Bát Quan Trai Chi Hội Aust Agder

Tháng 05.
Thứ Bảy, ngày 09 – Đại Lễ Phật Đản Chùa Phước Huệ.
Thứ Bảy ngày 09 – Đại Lễ Phật Đản Chi Hội Telemark
Thứ Bảy ngày 23 – Đại Lễ Phật Đản Chùa Pháp Vũ.
Thứ Bảy ngày 23- Đại Lễ Phật Đản Chi Hội Hedmark.
Thứ Bảy Ngày 30 – Đại Lễ Phật Đản Chùa Phước An

Tháng 06
Thứ Bảy ngày 06 – Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ Bảy ngày 13 – Đại Lễ Phật Đản Chi Hội Aust Agder

Tháng 7
An Cư Kiết Hạ Tập Trung từ 28 đến 03. 09 tại Liên Hoa
Khóa Học Phật Pháp kỳ thứ 35 từ 31. 07 – đến 07.08.2020

Tháng 08.
Thứ Bảy ngày 08 – Đại Lễ Vu Lan – Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ Bảy ngày 15 – Đại Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vũ.
Thứ Bảy ngày 15 – Đại Lễ Vu Lan Chi Hội Aust Agder
Ngày 22, 23 – Đại Lễ Vu Lan – Huân Tu – Chi Hội Telemark
Thứ Bảy ngày 22 – Đại Lễ Vu Lan Chùa Phước Huệ.
Thứ Bảy ngày 29 – Đại Lễ Vu Lan Chi Hội Hedmark.
Thứ Bảy ngày 29 – Đại Lễ Vu Lan Chùa Phước An

Tháng 09
Ngày 05 – Pháp Hội Địa Tạng – Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 10
Thứ bảy ngày 3 – Đêm Hội Trăng Rằm – Liên Hoa Đạo Tràng
Từ ngày 23 đến 25 – Lễ Hội Quan Thế Âm Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 31.10 và 01. 11 Thọ Bát Quan Trai Chi Hội Telemark

Tháng 11
Ngày 21, 22 Lễ Hạ Nguyên – Huân Tu Chi Hội Telemark
Ngày 28, 29 – Pháp Hội Dược Sư, Hạ Nguyên – Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ Bảy ngày 28 – Lễ Hạ Nguyên Chi Hội Aust Agder

Tháng 12
Ngày 18, 19 và 20 Pháp Hội Niệm Phật – Chi Hội Telemark

Từ ngày 25 đến ngày 30
Khoá Tu Học Phật Pháp Thanh,Thiếu – Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 01.2021
Từ ngày 01 đến ngày 03 Pháp Hội A Di Đà
Từ 06.01 đến.06.02.2021 – Kiết Đông – Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 02.2021
Ngày 06 Lễ Hiệp Kỵ – Tất Niên tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 07 Mừng Cây Mùa Xuân Tân Sửu 2021 – Trường Việt Ngữ Khuông Việt