Phân ưu

Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 09:14

Thảnh kính phân ưu:
Vửa nhận được tin thân mẫu của anh Minh Nhuận (Lê Thanh Tươi) chi hội phó chi hội PGVNTN Telemark lả bả cụ Huỷnh Thị Lơi pháp danh Huệ Tịnh sanh năm 1935, tử trẩn lúc 07,00 ngảy 17-07-2014 nhẩm ngảy 19-06-2014 tại Việt Nam.

T/m chi hội thảnh kính phân ưu đến anh chị củng toản thể gia quyến. Nguyện cẩu hương linh bả cụ sớm được siêu sanh vể cành giới an lảnh.