Phân Ưu G.đ .h Đặng Văn Khưởng

 

Thứ hai, 18 Tháng 8 2008 21:00

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn

 

Thân Mẫu của Đ.h thành viên Giáo Hội PGVNTN-Na Uy Đặng Văn Khưởng

 là:

Cố Phật Tử Nguyễn Thị Đổng

 

Pháp Danh Đồng Minh

Sinh năm 1925 (Ất Sửu)

Vãng sanh ngày 04 tháng 07 năm Mậu Týi (0-08-2008)

tại Phú Quý Việt Nam

Hưởng thọ: 84 tuổi

 

 

Thay mặt Tăng Ni Chùa Khuông Việt

xin thành kính phân ưu

Đ.h Đặng Văn Khưởng và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh của 

Cụ bà Nguyễn Thị Đổng

 

 sớm tái sinh vào cõi giới an lành.