Phân Ưu Đ.Đ Thích Viên Tánh

 

Thứ bảy, 23 Tháng 8 2008 19:56

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn

bào đệ của Đ.Đ Thích Viên Tánh

Chi Hội Trưởng CHPGVN-Bergen

kiêm Trụ Trì Chùa Pháp Vũ

 là:

Cố Phật Tử Nguyễn Xuân Phúc

Pháp Danh Minh Quân

Sinh năm Bính Ngọ

Vãng sanh ngày 03 tháng 07 năm Mậu Tý

tại Việt Nam

Hưởng dương: 43 tuổi

Thay mặt GHPGVNTN-Na Uy

và Tăng Ni Chùa Khuông Việt

xin thành kính phân ưu

Đ.Đ Thích Viên Tánh

cùng toàn thân bằng quyến thuộc.

Nguyện cầu Hương linh của 

Nguyễn Xuân Phúc

 sớm tái sinh vào cõi giới an lành.