Danh sách Phật tử Uỷ Lạo nạn nhân lũ lụt tại Phi Luật Tân và Việt Nam

Stt Họ Tên Pháp Danh Tịnh tài
1 Lê Văn Phước Minh Lộc 10000 kr
2 Nguyễn Thị Diệu Mỹ Diệu Nga 5000 kr
3 Nguyễn Thị Liễu Xiếu Huệ Mỹ 500 kr
4 Trần Văn Tính 500 kr
5 Tứ Thị Mai Ngân Huệ Châu 500 kr
6 Thái Lan 500 kr
7 Chị Khiêm 300 kr
8 Tâm Định 400 kr
9 Đỗ Thị Lựu Ngọc Sen 500 kr
10 Lê Thị Phượng 500 kr
11 Hồng 1000 kr
12 Trịnh Thị Năm 300 kr
13 Hồ Thị Sông Diệu Lan 500 kr
14 Hồ Thị Thanh Tuồng Nguyên Hỷ 500 kr
15 Thành A Kiều Huệ Nhựt 500 kr
16 Phạm Thị De Huệ Phụng 500 kr
17 Nguyên Hương 500 kr
18 Quảng Minh 500 kr
19 Minh Huệ 1000 kr
20 Huệ Hướng 500 kr
21 Huệ Đức 500 kr
22 Nguyên Liên 500 kr
23 Quãng Ngọc 20
24 Quốc Thọ 200 kr
25 Minh Chánh 500 kr
26 Nguyễn Ngọc Truyền 500 kr
27 Diễm – Vân 500 kr
28 Sơn Phượng 500 kr
29 Như Tường – Như Trì 500 kr
30 Như Hiền 500 kr
31 Không Tư 200 kr
32 Lê Thị Thoa 300 kr
33 Gđ Mỹ Dung 250 kr
34 Nguyễn Thị Thảo 250 kr
35 Huệ Khánh 300 kr
36 Trần Liên 1000 kr
37 Nguyễn Thị Trà 500 kr
38 Minh Sang 200 kr
39 Minh Hiệp 200 kr
40 Quãng Thu 200 kr
41 Thơ + Chức 500 kr
42 Minh Tự 1000 kr
43 Chơn Mỹ 1000 kr
44 Khai Hoa 500 kr
45 Minh Ân 2000 kr
46 Trí Nhân 100 kr
47 Mỹ Linn 100 kr
48 Như Vị 1000 kr
49 Minh Chơn 400 kr
50 Như Thu 350 kr
51 Minh Từ – Huệ Duyên 500 kr
52 Minh Đạt 500 kr
53 Đồng Luân 500 kr
54 Như Sanh 400 kr
55 Huệ Thảo 250 kr
56 Huỳnh Thị Bê 200 kr
57 Minh Ngôn 200 kr
58 Minh Hưng 500 kr
59 Minh Chính 500 kr
60 Như Tạng 300 kr
61 Quảng Phát 500 kr
62 Như Tín 200 kr
63 Vô Danh 100 kr
64 Diệu Hương 200 kr
65 Thiện Mẫn 500 kr
66 Huệ Nhật 500 kr
67 Nguyễn Thị Bích Vân 200 kr
68 Huệ Đức 200 kr
69 Đặng Văn Lịch 500 kr
70 Minh Chung 300 kr
71 Thị Hoàng 200 kr
72 Chơn Tính 200 kr
73 Chơn Phước 200 kr
74 Minh Vân 500 kr
75 Thái Thị Phòng, Quang, Tuyết 1500 kr
76 Huệ Dung 1000 kr
77 Minh Trí 200 kr
78 Chị Nhung 300 kr
79 Như Niệm 100 kr
80 Như Thọ 500 kr
81 Tuệ Minh, Tịnh Nhi 1000 kr
82 Nguyên Hiệp 1000 kr
83 Đặng Văn Khưởng 1000 kr
84 Ánh Linh 1000 kr
85 Chị Chức 1000 kr
86 Hữu Thức 1000 kr
87 Đan Thanh 500 kr
88 Loan Tuấn 500 kr
89 Lindsay 500 kr
90 Chị Mai Đac 500 kr
91 Sang 500 kr
92 Cô Bích 500 kr
93 Chị Tuyết 500 kr
94 Huệ Bình 500 kr
95 Cô Thu 500 kr
96 Lệ 500 kr
97 Dì Lan 100
98 Út 100
99 Mỹ Uyên 500 kr
100 Chị Phượng 500 kr
101 Huệ Hoàn 500 kr
102 Gđ Anh Phước 500 kr
103 Nguyễn Thị Loan 500 kr
104 Huệ Ngọc 500 kr
105 Như Không 500 kr
106 Cù Thị Lan 500 kr
107 Thái Thị Cầu 500 kr
108 Thái thị Lan 500
109 Thái Thị Lan 500 kr
110 Như Việt 500 kr
111 GĐ Phật tử Thiện Tâm 700 kr
112 Minh Hoàng 300 kr
113 Diệu Thu 300 kr
114 Thái Văn Út 300 kr
115 Lê Tiến Khang 250 kr
116 Lê Thị Thanh Tâm 250 kr
117 Thuỳ Ngận 200 kr
118 Thuỳ Lillen 200 kr
119 Chị Xui 200 kr
120 Chị Nga 200 kr
121 Chị Trang 200 kr
122 Chị Tiệp 200 kr
123 Phước Nam 200 kr
124 Vôm 200 kr
125 Dì Tư 100 kr
126 Alex 100 kr
127 Liên 100 kr
128 Minh Nguyên 2000 kr
129 Diệu Huệ 500 kr
130 Chị Gái 200 kr
131 AE Phong 600 kr
132 Diệu Quang 200 kr
133 Vô Danh 1000 kr
Tổng cộng 76300 kr
220 us