Cổ Phật – Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương

Cổ Phật – Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương

Cổ Phật – Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương

Biên tập: Thích Tâm Mãn

(chuaminhthanh.com)Từ thuở Vua Ưu Điền vì thương nhớ Đức Phật, nên tạo tượng của của Đức Phật để chiêm ngưỡng, đó là khởi điểm cội nguồn của pháp tạc tượng Đức Phật tôn thờ chiêm ngưỡng ở nhân gian. Trong Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức chép: “khi Vua Ưu Đà Diên tạc tượng Phật… Phật dạy ông đã làm việc vô lượng lợi ích công đức, là người đầu tiên tạo nên phép tắc này, người đời sau sẽ học theo ông, tạo hình tượng Phật, để được phước đức vô cùng to lớn…”.

Tạo tượng Phật để chiêm ngưỡng cung kính cúng dường là truyền thống văn hóa của Phật Giáo. Đức Phật được tôn tạo theo ý niệm một trong ba thân của Phật. Phật có Ba thân theo trong Luận Duy Thức có dạy: “…Pháp thân, Hóa thân, Ứng hóa thân. Pháp thân vô tướng, thể biến khắp hư không, cùng hết thảy các pháp mà thành tựu, không có hình tướng nhất định. Báo thân hữu tướng, ứng theo phước báo của chư Phật mà hiện diệu tướng đoan nghiêm, thanh tịnh thù thắng. Ứng thân tức là tùy theo căn cơ của chúng sanh để hiện tướng, tướng này có thỉ có chung, không thường hằng trụ trên thế gian…”.

Vì nhân duyên độ chúng tu hành ở thế gian, cho nên các bậc truyền giáo độ sanh muốn chúng sanh được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật, tu hành theo Phật, nên tạo hình tướng của Phật theo quan niệm ứng hóa thân để làm pháp bảo cho chúng sanh nương vào bảo tượng để tu hành, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh dạy: “Vì do quán thân Phật, nên thấy được Phật tâm. Phật tâm là đại từ bi, lấy vô duyên từ mà nhiếp hết thảy chúng sanh”.

Vì nhân duyên tạo tượng công đức thù thắng như vậy, cho nên trãi qua bao nhiêu sự thăng trầm của thời gian, biến thiên của lịch sử Đạo Phật truyền đến đâu, thì nơi ấy có lập chùa tạo tượng, và không có triều đại nào, thế hệ nào của các nước có Phật Giáo mà không có dấu tích của hình tượng Đức Phật được tạo dựng trên nhân gian, chính vì vậy dần dần hình tượng của Đức Phật được tạo dựng theo ý niệm của lịch sử từng đất nước, theo tập tục văn hóa về vẻ đẹp của từng vùng miền, hình thành nét đẹp văn hóa nghệ thuật, tổng hợp thanh tịnh thuần khiết của nhân loại chỉ có trong Phật Giáo, nét đẹp của Pháp Giới Tạng Thân, đâu cũng là Phật của tư tưởng Đại thừa.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh điêu khắc Cổ Phật – Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương: