Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền Dâng hương cúng Phật, thắp hương cúng Phật, xông hương cúng Phật, là nét văn hoá  đặc trưng của Tăng Tín đồ Phật Giáo Bắc Truyền. Người …

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền Read more »