Trong ngôi Phật bảo có đầy đủ 6 món công đức mầu nhiệm…

Nầy Thiện nam tử! Trong ngôi Phật bảo có đầy đủ 6 món công đức mầu nhiệm:
1. Có ruộng vô thượng đại công đức
2. Có ruộng vô thượng đại ân đức
3. Đối với trong các loại không có chân, hai chân, nhiều chân rất là tôn quý
4. Rất nỗi khó gặp, như đóa hoa Ưu đàm
5. Độc nhứt xuất hiện ra giữa ngàn triệu cõi thế giới
6. Viên mãn công đức thế gian và xuất thế gian.
6 công đức nhiệm mầu như vậy, nên thường hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. ích tất cả chúng sanh, cho nên ngôi Phật bảo có nghĩa là bất khả tư nghì.
Một hôm, có 500 ông Trưởng Giả hỏi đức Phật rằng: “Ngôi Phật bảo thường lợi ích cho chúng sanh, cớ sao chúng sanh trong thế gian phần nhiều chẳng thấy Phật, mà vẫn bị các khổ não.”
Phật đáp: “Ví như mặt trời, tuy soi khắp thế giới mà những kẻ mù nào có thấy ánh sáng. Cũng thế, còn nhiều chúng sanh thường gây ác nghiệp mà chẳng tự giác, không biết hổ trẽn, chẳng gần gũi Phật Pháp Tăng. Nếu có chúng sanh, biết tôn trọng Tam bảo, người ấy nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ thêm lớn, căn lành trọn nên, hẳn lìa sanh tử, thời được chứng quả Bồ đề.”
Kinh Tâm Địa Quán