LHĐT – Thông Báo Huân Tu 18.07.2020

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính mời quý Phật tử về huân tu Tịnh Độ vào ngày 18.07.2020 và Thọ Bát Quan Trai ngày 25, 26 tháng 7.2020

09g30 -11g30: Trì danh niệm Phật
12g00: Quá Đường
13g30: Thuyết Pháp
15g00: Niệm Phật
17g30: Tụng Di Đà – Sám Hối
19g00: Dược Thực

Kính Mời
Liên Hoa Đạo Tràng