LHĐT – THÔNG BÁO – Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế 2022

THÔNG BÁO
V/v Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế
(Gaver med skattefradrag)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Để được khấu trừ thuế của năm 2022 cho việc cúng dường (ít nhất 500 kr và nhiều nhất 25
000 kr) xin quý vị vui lòng lưu ý những điều sau đây:
– Số tịnh tài cúng dường phải được chuyển vào các trương mục của Giáo Hội trước
ngày 31.12.2022
• Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge
(Lien Hoa KV Tempel), bankkonto: 6203.05.15825
• Den Vietnamesiske Buddhistforeningen i Bergen
(Phap Vu Tempel), bankkonto: 1503.96.78141
• Den Vietnamesiske og Buddhistiske Kulturforening i Rogaland
(Phuoc Hue Tempel), bankkonto 1503.96.78095
• Vietnamesiske Buddhist Forening i Kristiansand
(Phuoc An Tempel), bankkonto: 1503.96.78133
– Quý vị có thể gởi cúng dường một lần hoặc mỗi tháng, và tự đứng tên chuyển gởi.
Không chuyển gởi dùm người khác hoặc nhờ người khác chuyển hộ.
– Không chuyển gởi qua hệ thống Vipps
– Vì phải chuyển tiếp để trình lên sở thuế, do đó chúng tôi cần thông tin cá nhân của
những vị đã gởi cúng dường. Vì thế xin quý vị lưu ý, nhớ điền vào bản khấu trừ thuế
(gaver med skattefradrag) của chúng tôi (có thể lấy xuống ở các trang nhà hoặc tại các
Chùa) và gởi trả lại cho chúng tôi TRƯỚC NGÀY 20.12.2022
– Những bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) được gởi đến chúng tôi sau thời
gian quy định 20.12.2022, rất tiếc chúng tôi không thể chuyển tiếp, trình lên sở thuế,
điều này cũng có nghĩa là những tịnh tài mà quý vị đã gởi cúng dường (trong năm
2022) sẽ không được khấu trừ thuế. Chính vì thế nên việc quý vị gởi trả lại bản khấu
trừ thuế (gaver med skattefradrag) cho chúng tôi đúng thời hạn, rất là quan trọng và
cần phải lưu ý.
– Khi điền đơn, xin quý vị ghi chính xác tổng số tiền cúng dường mà quý vị đã chuyển
gởi trong một năm, dẫu nếu đã chuyển gởi nhiều hơn mức quy định là 25 000 kr.
– Bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) nên điền lại mỗi năm một lần, để chúng
tôi dễ dàng kiểm tra khoản tiền mà quý vị đã chuyển gởi cúng dường
– Tịnh tài cúng dường được gởi qua tiền mặt, rất tiếc không thể khai để được khấu trừ
thuế.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế, xin liên lạc qua
Cô Viên Hạnh, mobil: 41232513
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.


Skjema – Cúng dường khai thuế_2022