LHĐT – Thọ Bát Quan Trai Giới 22.02.2020

Kính mời,

quý đạo hữu Phật tử dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai giới trong một ngày một đêm, để kết thiện duyên với đạo giải thoát giác ngộ.
Trong Kinh đức Phật dạy: ” Nếu có người có thể phát tâm, Phật liền gia trì, nếu được Phật gia trì, người đó chứng được giác tính” Chỉ cần quý vị phát tâm, phát khởi tâm chân thật hướng thiện, và đối với Tam Bảo phát tín tâm và cung kính tâm, lúc đó chư Phật chư Bồ Tát sẽ gia trì cho quý vị. Cũng giống như khi quý vị mở cửa sổ ra, không khí bên ngoài ùa vào phòng quý vị. Lúc đó không khí bên trong phòng và bên ngoài không một tơ hào sai biệt.

Chương trình Thọ Bát Quan Trai
ngày 22 và 23.02.2020

Thứ bảy ngày 22.02.2020
10g30 giới tử vân tập
11g00 truyền giới
12g00 Thọ Trai
15g00 Tụng Kinh Thủy Sám quyển thượng
17g00 Tụng Kinh Thủy Sám quyển trung
18g00 Dược Thực
19g00 Thuyết Pháp
21g00 Bố Tát – Quán Giới
23g00 Chỉ tịnh

Chủ Nhựt ngày 23.02.2020
05g30 thức chúng
06g00 Công Phu Khuya – Phổ Môn – Sám Hối 35 vị Phật
07g30 Tảo thực
08g30 Trà đàm
10g00 Tụng Kinh Thủy Sám quyển hạ, Cúng Ngọ, Tiến Linh, và xả giới.
11g30 Thọ trai
12g00 Hoàn mãn


Tin Khác