Chương trình Thọ Bát Quan Trai 24-25.06.2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính mời quý Phật tử cuối tuần này về đạo tràng Thọ Bát Quan Trai
Thứ bảy 24.06.2023
10g30: Vân Tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
14g00: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
16g00: Thuyết Pháp
17g30: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật 25.06.2023
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh, Cúng Ngọ, Tiến Linh
12g00: Thọ Thực
12g45: Hoàn mãn