LHĐT – Huân tu Dược Sư -18.11.2023

Đức giáo chủ Đông Phương,
Mười hai nguyện hoằng dương,
Cứu muôn loài thoát khổ,
Khai diễn pháp chân thường.
Bốn chín ngày đèn hương
Trang nghiêm khắp đạo trường,
Trì danh và đảnh lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường.

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính thưa Quý Đạo Hữu Phật tử,
Nhân ngày vía Đức Dược Sư kính mời quý Đạo hữu Phật tử dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng Tụng Kinh, niệm danh hiệu Phật Dược Sư và Cúng Phẩm Nước, Hoa Đèn lên Ngài. Vào ngày thứ bảy 18.11.2023. Việc trì niệm danh hiệu, và đọc tụng Kinh Phật Dược Sư đem lại những lợi ích không thể nghĩ bàn. Nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu và tụng Kinh của Ngài sẽ được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện.

Chương trình như sau:
13g00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
15g00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
17g30: Tụng Kinh Dược Sư (1 biến) và Lễ Hoa Đăng.

Trân Trọng Kính Mời
Liên Hoa Đạo Tràng