Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2.2017

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2.2017

Thứ bảy ngày 04.02.2017 Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Hedmark
Chủ nhựt ngày 05.02.2017 trì trọn bộ Pháp Hoa tại Liên Hoa Đạo Tràng bắt đầu từ 09g00
Thứ sáu, bảy và chủ nhựt ngày 10, 11 và 12.02 Rằm Thượng Nguyên – Cầu An Giải Hạn, Pháp Hội Lương Hoàng Sám tại Chùa Khuông Việt

Thứ sáu ngày 10.02.2017 (nhằm 14.tháng Giêng)
17g00 Khai Lương Hoàng Sám
18g15: Thuyết Pháp Thầy Viên Dũng
19g15: Thọ chay

Thứ bảy ngày 11.02.2017 (nhằm 15.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám  – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An ¨
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Ngộ
17g00: Lương Hoàng Sám – Dâng Sớ Cầu An
18g30: Thọ Chay
19g30: Lương Hoàng Sám

Chủ Nhựt ngày 12.02.2017 (nhằm 16.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám  – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám – Thí Thực
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Tường
17g00: Thọ Chay
18g00: Hoàn mãn.

Chủ nhựt ngày 19.02.2017
14g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g15: Thuyết Pháp Cô Viên Hạnh
16g15: Tiến Linh

Thứ bảy và Chủ nhựt ngày 25 và 26.02.2017 Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khuông Việt (có chương trình riêng)