Chỉ Cần Giữ Một Giới

Chỉ Cần Giữ Một Giới

Thời Phật Thích Ca còn tại thế có một vị tỳ kheo đến thưa rằng:
– Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho con được hoàn tục.
– Vì sao ông lại muốn hoàn tục?
– Bạch Thế Tôn, vì có quá nhiều giới luật, con không nhớ hết nên không thể giữ hết các giới. Vì vậy xin Thế Tôn cho con được hoàn tục.
– Này Tỳ kheo, Ta chỉ cần ông giữ MỘT giới thôi, ông làm được không?
– Bạch Thế Tôn, nếu chỉ giữ một giới thì con làm được. Xin Thế Tôn cho con biết đó là giới gì?
– Này Tỳ kheo, Ta chỉ cần ông giữ một giới duy nhất. Đó là giữ cái tâm của ông cho kỹ, ngoài giới này thì ông không cần phải giữ giới nào nữa.
– Vâng, con xin nghe theo lời dạy của Thế Tôn.
Sau một thời gian chỉ giữ một giới duy nhất là giữ cái tâm của mình, vị tỳ kheo ấy đắc quả A La Hán.

TK Viên Ngộ sưu tầm


Tin Khác