III. Mối Quan Hệ Giữa Abhidharma Kośa Và Saṃyuktābhidharma-hṛdaya-śāstra 1. Theo Thứ Tự Tổ Chức Của Luận Đời sau, khi giảng về Abhidharma-Kośa, các học giả đều cho rằng tác giả Vasubandhu lấy các bộ Aḍpadaśāstra (Lục Túc luận), Abhidharma-jñāna-prasthāna …

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần III Read more »

Sa môn Thích Ðạo Xước soạn Chứng nghĩa: Hòa Thượng Thích Ðỗng Minh Chuyển ngữ: Như Hòa 1- Dẫn nhập Ngài Ðạo Xước là một vị cao tăng sống vào đời Ðường (562-645), người Vấn Thủy, Tinh Châu (huyện Thái …

An Lạc Tập Read more »