XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN…!!!

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN…!!!

– Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhưng thực ra không phải vậy.

– Tháng 7 là tháng công đức:

Vì sao? Vì khi tháng 7 đến mọi người đều cùng nhau bố thí, cúng dàng, phóng sinh và làm rất nhiều việc công đức để hồi hướng cho Ông Bà, Bố Mẹ quá vãng nhiều đời được vãng sinh lạc quốc; Ông Bà, Bố Mẹ hiện thời được phúc thọ tăng long.

– Tháng 7 còn là tháng tu học. Bởi dù người xuất gia hay tại gia đều siêng năng lễ Phật, tụng kinh trong dịp này.

– Tháng 7 là tháng Hiếu thảo, vì tất cả mọi người đều hướng về Bố Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên.

Như thế sao lại gọi là tháng cô hồn? Chúng ta cần hiểu đúng hơn, và cần có những việc làm thiết thực để tháng 7 với chúng ta thực sự ý nghĩa, mọi người không nên đặt nặng vào những quan niệm sai lầm đó mà đánh mất đi cơ hội thực hiện việc Hiếu đạo của mình.

– Tháng 7 là tháng an lành vì thế mọi người đừng sợ ma, quỷ – cô hồn. Bởi “ nhất thiết duy tâm tạo” tức là mọi việc tốt hay xấu đều do tâm ta mà ra.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT