Tiệc Chay Quê Hương ủng hộ xây dựng Chùa Phước Huệ