Sắc La Tự

Sắc La Tự

Sắc la tự (Sera monastry – Sera monastry – སེ་ར – 色拉寺) là một trong những ngôi chùa lớn có học viện thuộc phái Cách Lỗ (Gelug-pa, cũng gọi là hoàng mạo phái – phái mũ vàng) của Tây Tạng. Chùa nằm cách Đại Chiêu tự khoảng 5km về hướng bắc, do một vị đệ tử của ngài Tông Khách Ba tên là Giáng Khâm Khước Kiệt (Jamchen Chojey) xây vào năm 1419.

 Vào lú c ấy chùa chỉ có một học viện dạy về giáo lý căn bổn thôi. Nhưng vì càng lúc số học tăng càng đông nên chùa đã xây thêm
2 học viện nữa, một vào năm 1435 và một vào năm 1559. Rồi chương trình giảng dạy cũng dần tăng lên. Số tăng chúng
cao nhất đã từng sống và học tại chùa này là 5000 vị vào năm 1959. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài do vì nhiều phần của ch
ùa đã bị hư hoại nên hiện nay chùa chỉ còn vài trăm vị mà thôi. Các học tăng tập biện luận tại sân chùa Sắc La.Ngoài ra, sau cuộc xâm chiếm của Trung Hoa, chùa đã được tái lập tại Bylakuppe, Ấn Độ để tiếp tục giảng dạy cho các học tăng còn trẻ lưu vong. Những vị cao tăng được biết đến ở Tây phương vốn xuất thân từ các học viện chùa này là: Lama Thubten Yeshe (1935 -1984), Geshe Kelsang Gyatso, Pabongka Rinpoche (tác giả cuốn: Liberation in the palm of your hands), Kyabje Trijang Rinpoche (một trong những vị thầy của ngài Đạt-lai Lạt-ma hiện nay) v.v…

Quan Châu