LHĐT – Trì Tu Kinh Pháp Hoa ngày 15.04.2023

Trì Tu Kinh Pháp Hoa ngày 15.04.2023 tại Liên Hoa Đạo Tràng
09g00-12g00: Quyền 1,2 và 3
12g15:Thọ Trai
13g30-15g30: Quyển 4, 5
16g00-18g00: Quyển 6, 7
18g30: Dùng chiều
19g30: Hoàn mãn