LHĐT – Hùng Phước Tạo Tượng Phật

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
 Liên Hoa Đạo Tràng
 Trondheimsvegen. 209 2067 Jessheim
Hùng Phước Tạo Tượng Phật
Liên Hoa 26.01.2024
Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật gần xa,
Đức Phật đã dạy trong kinh “Đại thừa công đức tạo tượng Phật” như sau:
“Nầy Di Lặc! nếu có người nào dùng những sợi tơ thêu thùa tướng Phật, hoặc là nấu đúc bằng các thứ vàng bạc, đồng, sắc, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm chiên đàn, hoặc khắc bằng các thứ chơn châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ… Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó nay ta sẽ nói:
“… Di Lặc! Những người như vậy ở trong sanh tử tuy còn trôi lăn nhưng trọn chẳng sanh vào gia đình nghèo cùng, cũng chẳng sanh nhà giòng dõi thấp hèn, cô đơn hẻo lánh ở ven cõi nước, lại cũng chẳng sanh vào nhà tà kiến ….
Chư Tổ dạy: “Khi tạo tượng Phật chính là tạo thiện duyên cho nhiều người khởi tín đối với Tam bảo, nhờ công đức đó nên ai phát tâm tạo tượng sẽ được trừ diệt được vô biên tội chướng. Mặt khác, nhờ tư duy, quán sát về đức tướng Phật, hành giả sẽ từng bước thành tựu được đức tánh Phật.”
Qua đó cho thấy người tạo tượng Phật công đức thật vô lượng, đời đời kiếp kiếp không đoạ vào ba ác đạo, luôn quy hướng Tam Bảo. Thứ nữa tạo tượng Phật để góp phần giữ gìn hình ảnh chư Phật, Bồ Tát tại xứ người và cho nhiều đời sau quy ngưỡng tu nhân học Phật.
Thế nên Liên Hoa Đạo Tràng sẽ thỉnh tượng đá thép vàng thờ tại Đại Hùng Bảo Điện và Tây Phương Điện, vì tượng bằng đá có trọng lượng rất nặng nên các tượng phải được tôn trí trước khi xây Chánh Điện và trường học.
Tại Đại Hùng Bảo Điện phụng thờ Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, mỗi tượng cao 5m. Nhị vị thị giả Tôn Giả A Nan, Ca Diếp mỗi tượng cao 3,6m. Và bức phù điêu khám Phật bằng đồng 6x18m
Tại Cực Lạc Điện phụng thờ Phật A Di Đà cao 5,1 m, Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí cao 4,2 m, 2 vị thị giả cao 3,5 m. Bồ Tát Phổ Hiền và Địa Tạng ngồi mỗi tượng cao 3 m. Và bức phù điêu đồng cảnh giới Cực Lạc 6x18m.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm hùn phước đúc tượng Phật, và thay mặt bổn tự thành kính tri ân sự phát tâm cúng dường của quý vị và hồi hướng công đức đúc tượng về thế giới hoà bình, nhà nhà được an vui.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Liên Hoa Đạo Tràng
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
 
Mọi sự cúng dường xin gởi về trương mục tại Na Uy
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank
Vipps nr: 10249
 
Tại Việt Nam
Hồ Tấn Ngọc
Tài khoảng: 938439
Ngân hàng ABC
Nhớ ghi chú: Cúng dường tạo tượng