LHĐT – Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới 28-29.01.2023

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,
Kính mời quý Phật tử đầu năm về Đạo Tràng tu Bát Quan Trai giới vào ngày 28 và 29.01.2023

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới
Thứ bảy 28.01

10g30: Vân tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Cúng dường trai tăng
13g30: Tụng Kinh Dược Sư
15g00: Tụng Kinh Dược Sư
17g30: Tụng Kinh Dược Sư
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật 29.01
05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Kinh Lăng Nghiêm
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh Dược Sư, Cúng Ngọ, Xã giới, Tiến linh.
11g30: Thọ trai
12g30: Hoàn mãn

Kính chúc quý vị và quý quyến đầu năm Quý Mão vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
Kính thông báo
LHĐT