LHĐT – Chương trình thọ bát quan trai 27.05.2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính mời quý Phật tử cuối tuần này về đạo tràng Thọ Bát và tổng vệ sinh chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản 2567
10g30: Vân Tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
13g00 – 17g00: Tổng vệ sinh
17g30: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh, Cúng Ngọ, Tiến Linh chung thất HL Nguyễn Trang
12g00: Thọ Thực
12g45: Hoàn mãn