Hình ảnh Bố tát chùa Hoằng Pháp, Hàn Quốc

Hình ảnh Bố tát chùa Hoằng Pháp, Hàn Quốc

Chùa Hoằng Pháp, ngoại ô Thành phố Phủ Sơn (Busan), Hàn Quốc vào giữa tháng trăng tròn (Bạch nguyệt) và cuối tháng (Hắc nguyệt) đều làm lễ Bố tát (Trưởng tịnh – Tụng giới) cho chúng Phật tử Bổn tự.

Trước nhất làm lễ Hồng Danh Bảo Sám 108 lạy, rồi bắt đầu làm lễ Bố tát giữa chư Tăng Tỳ kheo, Sa Di và các chúng Thập thiện, Ngũ giới . . .

Trước khi Bố tát Thượng tọa Trụ trì giảng nghĩa Bố tát như sau :

“Bố tát là dịch âm từ tiếng Sanskrit Posatha. Từ này là một dạng hỗn chủng của tiếng Sanskrit Phật Giáo, mà tiếng Pàli đọc là Uposatha, và tiếng Sanskrit tiêu chuẩn gọi là Upavasatha. Từ Posatha này có nghĩa là nuôi lớn và duy trì. Do ý nghĩa này, Hán dịch là trưởng tịnh, tức nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Vậy Bố Tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp.

Truyền thống lễ Bố Tát đã có từ khi Phật còn tại thế. Chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ kheo cùng sống trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Lúc ban đầu, nội dung đọc tụng Ba La Đề Mộc Xoa được rút gọn trong bài kệ :

Không làm các điều ác,

Thực hành các điều thiện.

Giữa tâm ý trong sạch,

Chư Phật dạy như vậy.

Tuy nhiên, Ba La Đề Mộc Xoa được lưu truyền trong các bộ phái Phật Giáo thời ấy không chỉ bao gồm như vậy mà còn có những điều răn cấm, những quy tắc, những luật lệ để áp dụng cho đời sống cá nhân và tập thể và ngày nay Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới bản ghi lại những giới luật do đức Phật Thích Ca chế định, làm quy tắc sinh hoạt và tu học cho Tăng chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Tuỳ theo bộ phái, số giới luật thay đổi từ 227 đến 250 giới đối với Tỳ kheo và từ 348 đến 500 giới đối với Tỳ kheo ni. Và lễ Bố Tát bây giờ là đọc lại toàn bộ Ba La Đề Mộc Xoa ấy. Tỳ kheo nào trong nửa tháng có vi phạm điều nào trong đó, phải sám hối và tùy theo tội nặng nhẹ đã được quy định mà sám hối cho đúng pháp.

Theo giới luật nhà Phật, trước khi tụng giới phải qua việc tự kiểm thảo mình trong nửa tháng qua có vi phạm giới không. Vị Chủ tọa lễ Bố Tát hỏi Tăng chúng : “Trong nửa tháng qua, ai có phạm giới phải đứng ra tự bạch và sám hối với chúng ?”. Hỏi như vậy ba lần, nếu cả chúng im lặng thì tuyên bố : “Tất cả giữ giới trong sạch”, rồi mới bắt đầu tụng giới.

Thời Bố-tát diễn ra vào sáng sớm của ngày trăng tròn và ngày đầu trăng, trước lúc trời sáng. Khi Tăng chúng tụ hội phải theo thứ tự đúng pháp quy định mà chọn chỗ ngồi : người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, không luận già, trẻ, người sang như quốc vương, đến kẻ hèn như tôi tớ v.v… tất cả đều theo giới lạp (số năm đã thọ giới) nhiều hay ít mà ngồi có thứ tự. Phật pháp chủ trương đặt giới là pháp đứng đầu trong tất cả. Vì vậy chỉ căn cứ vào giới lạp nhiều hay ít mới có thể phân biệt ai là Thượng Tọa, ai là Hạ Tọa, ai ngồi trước, ai ngồi sau.

Mục đích chính của việc hành sự Bố Tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của tăng đoàn theo tinh thần hoà hợp và thanh tịnh. Tuy nhiên, tinh thần Bố Tát cũng được Đức Bổn Sư mở rộng cho các đệ tử tại gia dưới hình thức thọ trì Bát Quan Trai trong thời hạn một ngày một đêm…”.

Sau khi làm lễ Bố tát, tụng Giới xong thì đến thời thọ trai, Thượng tọa Trụ trì hướng dẫn cho các Phật tử tại gia biết cách sớt bát và thọ trai trong chánh niệm giống như sinh hoạt Tăng đoàn.

Một số hình ảnh sinh hoạt lễ Bố tát và nghi thức Thụ trai trong chánh niệm. Trân trọng giới thiệu quý đọc giả cùng chia sẻ với Phật tử Bổn tự Hoằng Pháp, HànQuốc :

Thích Vân Phong(Tổng hợp thông tin báo PG Hàn Quốc)