Ðại Phật Bán Nguyệt Sơn

Ðại Phật Bán Nguyệt Sơn

Ðại Phật Bán Nguyệt Sơn tại trấn Bia ký khu Nhạn giang huyện Tư dương tỉnh Tứ Xuyên.

Ðại Phật được khởi khắc vào đời Ðường năm Trinh Nguyên thứ 9 (793), trải qua 150 năm, tương truyền qua bảy đời mới khắc thành tượng Phật một cách thô sơ tại vách núi huyện này. Mãi cho đến triều đại Tống Cao Tông năm Thiệu Hưng thứ nhất (1131), ban đầu do một vị cư sĩ Mai Tu hướng dẫn những bậc thầy về thạch khắc như Châu Nghĩa v.v… để khắc tiếp mắt và chân mày, nhờ vậy tượng Phật mới được xem là hoàn tất. Ðại Phật Bán Nguyệt Sơn thuộc về hệ thạch khắc tượng Di Lặc, tọa nam hướng bắc, thân cao 22,24m, ngực rộng 11,2m, tịch nhiên an tọa trong động.