Cúng Dường Phật

CÚNG DƯỜNG PHẬT

Có vị hỏi: Đâu cần cúng dường cho Đức Phật đâu? Đúng vậy Đức Phật không cần sự cúng dường của ta, mà ở đây đức Phật muốn cái nhân cúng dường để chúng ta đạt được giải thoát. Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác, tròn đầy viên mãn, bất động với các pháp. Và Ngài cũng không muốn một thứ gì nơi chúng ta. Chúng ta cúng dường Phật, là trợ giúp hành vi cúng dường của chúng ta để dể dàng xả bỏ những sự ích kỷ, tham lam chấp trước và làm cho tâm của chúng ta ngày càng an lạc thanh tịnh và trong sáng.
Thế nên, tất cả sự cúng dường không phải chúng ta ban bố cho người khác mà là chúng ta đang tích tập tư lương trên con đường giải thoát giác ngộ.

Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại