Công Đức Cúng Hoa Đèn

CÔNG ĐỨC CÚNG HOA ĐÈN
Tích luỹ tư lương phúc báo trên con đường thành Phật là một điều không thể thiếu được. Hành giả muốn hiểu được tánh không, hay muốn chứng vô thượng Phật quả, nếu như tư lương phúc báo chưa viên mãn thì không thể nào chứng được. Mỗi một hành giả tu hành đều mong muốn mình có thể đạt được trí huệ, nhưng trí huệ ngoài văn, tư, tu đạt được, thì chủ yếu là nhờ nơi phát Bồ Đề Tâm, lập nguyện và phúc báu. Bất cứ việc gì thành tựu của thế gian cũng nhờ nơi phúc báu. Chúng ta phải biết sự nghiệp và công việc làm ăn của chúng ta rất cần phúc báu và trí huệ, mà chính là phúc báu. Tất cả những sự nghiệp là đều cần phúc báu. Nếu như không có phúc báu, thì chúng ta cũng không được an vui. Muốn có phúc báu thì cần phải cúng dường Tam Bảo như dâng hoa cúng đèn, hộ trì Phật Pháp và cố gắng tu tâm sửa tính. Ngoài ra còn làm thiện pháp, và phóng sinh v.v. Có như thế thì phúc báo ngày càng gia tăng. Có phúc báu rồi thì mọi việc sẽ thuận lợi, không có phúc báo thì làm việc gì cũng không xong.

TK Viên Ngộ Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại