Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới 25-26.02.2023

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ,
Kính mời quý Phật tử về Đạo Tràng tu Bát Quan Trai giới vào ngày 25 và 26.02.2023

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới
Thứ bảy 25.02

10g30: Vân tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Cúng dường trai tăng Gđ Trải Hiền
15g00: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17g30: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật 26.02
05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Kinh Lăng Nghiêm
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh A Di Đà, Cúng Ngọ, Xã giới, Tiến linh.
11g30: Cúng Dường Trai Tăng 49 ngày HL Võ Ngọc Trung
12g30: Hoàn mãn

Kính chúc quý vị và quý quyến vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
Kính thông báo
LHĐT