Thông Báo Lễ Vía Quán Thế Âm

via-quan-am

(1) Quy y Bồ-Tát Quán Thế Âm:

Khể thủ Quan Âm, đại bi chủ,
Lực nguyện rộng sâu, tướng tốt thân,
Ngàn tay nghiêm sức hộ trì khắp,
Ngàn mắt quang minh quán chiếu cùng.

Nơi lời chân thật tuyên mật chú,
Trong tâm vô vi khởi tâm bi:
Khiến mau trọn đủ các mong cầu,
Để dứt diệt trừ các tội nghiệp,
Trời, rồng, chúng thánh đồng từ hộ,
Trăm ngàn tam-muội đốn huân tu.

Thân thọ trì tức quang minh tràng,
Tâm thọ trì là thần thông tạng,
Tẩy rửa trần lao biển nguyện tế,
Siêu chứng bồ-đề phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thệ quy y,
Sở nguyện tuỳ tâm trọn viên mãn.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

(2)Cúng Đèn:

Kỳ nguyện cúng hiến các đèn sáng,
Lượng bằng khắp hết cõi tam thiên,
Mỗi mỗi đèn cao sánh Tu-Di
Mỗi mỗi dầu đèn như biển lớn,
Mỗi mỗi trước Phật rất chân thành,
Mỗi ngọn biến hiện trần số ức,
Phóng quang chiếu thấu cõi tam thiên,
Trên tận Hữu Đỉnh, dưới A-Tì,
Bao nhiêu vô minh ngu si ám
Thảy đều trừ sạch không chút còn.
Mười phương chư Phật Bồ Tát chúng
Khắp cùng sát độ đều hiện thân
Ai mẫn từ bi mà nạp thọ,
Chuyển ánh tâm con thành đuốc huệ
Phổ chiếu vô biên bất tận cùng.
Nam Mô Nhiên Đăng Hội Thượng Phật Bồ Tát.