Chương trình Thọ Bát 28.05.2022

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Cuối tuần này Thọ Bát Quan Trai và Sám Hối, kính mời quý Phật tử dành thời gian về tu tập.
Thứ bảy 28.05
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
14g00: Thuyết Pháp
15g30: Tụng Kinh Địa Tạng
17g30: Tụng Kinh Địa Tạng
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh
Chủ nhật
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g00: Sám Hối, Xả giới, Tiến Linh
11g30: Thọ Trai
12g30: Hoàn mãn