KINH HOA NGHIÊM (GAṆḌAVYŪHA): SUZUKI TUỆ SỸ (DỊCH VÀ BÌNH CHÚ) 1 Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha)[1] sau khi qua Lăng già (Laṅkāvatāra) Kim cang (Vajracchedika), Niết-bàn(Parinirvāṇa), hay sau Pháp hoa (Saddharma-puṇḍarīka) và Vô lượng thọ (Sukhāvatīvyūha), thì đây là một cuộc thay đổi toàn diện trên sân khấu mà …

KINH HOA NGHIÊM (GAṆḌAVYŪHA): Read more »