Nghiệp Thượng Tọa Thích Nhất Chân Phạn ngữ Karman, vẫn được dịch là Nghiệp, có nghĩa là việc làm. Ðó là một danh từ xuất phát từ ngữ căn kr, có nghĩa là làm, tạo tác, hành động, hoạt động… Việc làm ở đây là …

Nghiệp Read more »